Ενότητες Κατάρτισης του Sagri .

Οιενότητες κατάρτισης θα βασίζονται στα πορίσματα του Πακέτου Εργασιών 2 (Ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες των εργαζομένων στην γεωργία) για την ανάπτυξη καινοτόμων και ευέλικτων τεχνικών που ανταποκρίνονται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων στην γεωργία. Το πρόγραμμα θα τηρεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη διά βίου μάθηση (EQF) και τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήματος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).

Στόχος του προγράμματος σπουδών του SAGRI είναι να παρέχει στους γεωργούς τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την ικανότητα να κατανοούν και να αναλύουν τα αγρό-περιβαλλοντικά συστήματα ως φυσικά οικοσυστήματα τροποποιημένα από την ανθρώπινη δραστηριότητα, με έμφαση στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν για την επίτευξη βιώσιμης παραγωγής καλλιεργειών μέσω βελτιωμένης διαχείρισης των συστημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών του SAGRI θα ενσωματώσει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως από τους αγρότες. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών του SAGRI θα είναι προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα, προκειμένου να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ του προγράμματος σπουδών και των εργασιακών απαιτήσεων και θα παρέχει μια διεπιστημονική προσέγγιση και την απαραίτητη βάση για την παράδοση του προγράμματος κατάρτισης (Πακέτο Εργασιών 4). Το πρόγραμμα σπουδών του SAGRI θα έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα και θα σχεδιαστεί με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα για το EQF επιπέδου 5, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα, την εμβέλεια και το επίπεδο μάθησης που αναμένεται να επιτευχθεί από τους γεωργούς. Θα χωριστεί σε τέσσερα κύρια τμήματα αφιερωμένα : 1. Στην αναφορά σε δραστηριότητες και καθήκοντα, 2. Στην περιγραφή των μονάδων μαθησιακών αποτελεσμάτων όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες,, 3. Στον προσδιορισμό του αριθμού των συνολικών ωρών διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων ωρών διδασκαλίας στην τάξη, της πρακτικής εξάσκησης, της αυτοδιδασκαλίας και αξιολόγησης και κατανομή των αντίστοιχων βαθμών ECVET, 4. Στο να αναπτυχθεί επίσης ένα γλωσσάριο με βασικούς όρους.

Περισσότερες πληροφορίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περιηγηθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για περισσότερες πληροφορίες..

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ