Πακέτο εργασιών No. 1: Διαχείριση και Συντονισμός.

Οι στόχοι αυτού του Πακέτου Εργασιών μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

• Αποτελεσματική και συντονισμένη υλοποίηση του έργου που θα διασφαλίσει: α) ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι του έργου, διαχειρίζονται και διαδίδονται με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, μαζί με όλες τις τεχνικές δραστηριότητες και νομικές πτυχές και β) την αποτελεσματική διαχείριση της κατανομής του χρόνου και των πόρων σε επίπεδο κοινοπραξιών και συντονισμό των Πακέτων Εργασίας. • Διαχείριση των εξωτερικών σχέσεων που αφορούν το έργο, με το EACEA και τους εμπλεκόμενους φορείς. • Εξασφάλιση της εξωτερικής συνεισφοράς των τοπικών φορέων . • Διαχείριση κινδύνων και προγραμματισμός έκτακτης ανάγκης. Η υλοποίηση του έργου θα εποπτεύεται από ένα διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο θα συνεργάζεται στενά με τον συντονιστή και την επιτροπή διασφάλισης της ποιότητας (βλ. Πακέτο Εργασιών 6). Όλοι οι εταίροι συμμετέχουν στις συναντήσεις και αναφέρουν την πρόοδο του έργου και πιθανά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης |M1
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης |M36

|P1- ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πακέτο εργασιών No. 2: Ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες των εργαζομένων στη γεωργία.

Το Πακέτο Εργασιών 2

είναι το πακέτο εργασιών-οδηγός, που θα καθορίσει το σημείο εκκίνησης για τα επερχόμενα Πακέτα Εργασιών και τις εργασίες τους. Ο κύριος στόχος είναι να αναλυθούν οι προκλήσεις των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην γεωργία βάσει των υφιστάμενων ερευνητικών μελετών σχετικά με ανάγκες συγκεκριμένων δεξιοτήτων των εργαζομένων στην γεωργία. Οι εταίροι θα βασιστούν στις υφιστάμενες και αναδυόμενες ανάγκες σε δεξιότητες στον τομέα της γεωργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις «πράσινες δεξιότητες» και στις «ψηφιακές δεξιότητες». Επιπλέον, σε αυτή την προετοιμασία του Πακέτου Εργασιών, τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές αρχές EQF/ECVET/EQAVET θα καθοριστούν και θα καταρτιστεί οδηγός για την εφαρμογή των αρχών EQF/ECVET/EQAVET. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εταίροι θα γίνουν πιο εξοικειωμένοι με τα εργαλεία, τις στρατηγικές και τις συστάσεις EQF/ECVET/EQAVET,και η συνάφειά τους για εργασία με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ο οδηγός των EQF/ECVET/EQAVET θα είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την καθοδήγηση των εταίρων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών (Πακέτο Εργασιών 3) και της παράδοσης των μαθημάτων κατάρτισης (Πακέτο Εργασιών 5). Το Πακέτο Εργασιών παρέχει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τις προδιαγραφές κατάρτισης και τις ανάγκες πιστοποίησης των εργαζομένων στη γεωργία, μια δεύτερη έκθεση σχετικά με τις πρακτικές τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας και έναν οδηγό για την εφαρμογή των αρχών του EQF / ECVET.


Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης |M2
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης |M8
Επικεφαλής Οργανισμός |P5-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ EVORA

Πακέτο εργασιών No. 3: Ανάπτυξη της κατάρτισης, της αξιολόγησης και της διαπίστευσης.

Αυτό

το Πακέτο Εργασιών έχει κεντρική σημασία για την υλοποίηση του έργου καθώς θα αποφέρει τα κυριότερα αποτελέσματα του έργου: • Εκπαιδευτικές ενότητες, • Τεστ αυτοαξιολόγησης, • Εργασίες αξιολόγησης συναδέλφων. • Τελική εξέταση. Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα βασίζονται στα πορίσματα του Πακέτου Εργασιών 2 για την ανάπτυξη καινοτόμων και ευέλικτων τεχνικών που ανταποκρίνονται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων στη γεωργία. Το πρόγραμμα θα τηρεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη διά βίου μάθηση (EQF) και τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET). Στόχος του προγράμματος σπουδών του SAGRI είναι να παρέχει στους εργαζομένους στην γεωργία τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την ικανότητα να κατανοούν και να αναλύουν τα αγρό-περιβαλλοντικά συστήματα ως φυσικά οικοσυστήματα που τροποποιούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, με έμφαση στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν για την επίτευξη βιώσιμης παραγωγής καλλιεργειών, μέσω της βελτιωμένης διαχείρισης των συστημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών του SAGRI θα ενσωματώσει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως από τους αγρότες. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών του SAGRI θα είναι προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα, προκειμένου να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ του προγράμματος σπουδών και των εργασιακών απαιτήσεων και θα προσφέρει μια διεπιστημονική προσέγγιση και την απαραίτητη βάση για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος (Πακέτο Εργασιών 4). Το πρόγραμμα σπουδών SAGRI θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων για διαβούλευση και / ή λήψη στην πλατφόρμα SAGRI OER (Πακέτο Εργασιών 4) και αντίγραφα θα εκτυπωθούν και θα διανεμηθούν στους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια των διαφόρων εκδηλώσεων. Η ανάπτυξή του θα κατανεμηθεί σε δύο δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω και θα δημιουργηθούν και θα εφαρμοστούν διάφοροι μηχανισμοί εργασίας από τους επικεφαλείς εταίρους, όπως επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, σχέδια δράσης, προθεσμίες, κατανομή πόρων, ορόσημα, δείκτες επιτυχίας. Επιπλέον, αυτοί οι εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής, εξασφαλίζοντας μόνιμη καθοδήγηση, αναθεώρηση, επικύρωση και αξιολόγηση. Όλοι οι εταίροι θα διαδραματίσουν συγκεκριμένους ρόλους, συμβάλλοντας και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών του SAGRI.


Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης |M8
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης |M18
Επικεφαλής Οργανισμός |P9-E.RI.FO.

Πακέτο εργασιών No. 4: Ανάπτυξη της πλατφόρμας Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων SAGRI (OER-ΑΕΠ).

Ο

στόχος της πλατφόρμας SAGRI OER (www.sagri-vet.eu) είναι να προσφέρει έναν διαδραστικό πόρο για την προώθηση και την εικονική μάθηση, καθιστώντας ευρέως διαθέσιμους όλους τους πόρους κατάρτισης ως Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το σχέδιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή εμβέλεια, μεγαλύτερη επίπτωση και βιωσιμότητα. Η πλατφόρμα SAGRI OER θα ενσωματώσει τις "Ιστοσελίδες των Προγραμμάτων της ΕΕ-Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Βέλτιστες Πρακτικές " (EC, DG Έρευνα και Καινοτομία) και θα επωφεληθεί από την καλή πρακτική διαρκείας HTLM5 για να δημιουργήσει ευχάριστη, ελκυστική και ενημερωτική διάταξη, περιεχόμενο, κινούμενες εικόνες, κλπ. Η πλατφόρμα SAGRI OER θα δημιουργήσει ένα προσβάσιμο Μαζικό Ανοιχτό Διαδυκτιακό Μάθημα (MOOC) το οποίο θα περιλαμβάνει το υλικό διδασκαλίας και αξιολόγησης που αναπτύχθηκε στο Πακέτο Εργασιών 3. Θα περιέχει επίσης έναν Εικονικό Κοινοτικό χώρο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοχή του χρήστη, η πλατφόρμα του SAGRI θα αξιολογηθεί από την ομάδα εστίασης στις συναντήσεις σχεδιασμού που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε μία από τις χώρες της κοινοπραξίας. Η πλατφόρμα του SAGRI θα είναι συνδεδεμένη με τον ιστότοπο του SAGRI. Επίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορατότητα, όλοι οι εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ανιχνεύσιμων διασυνδέσεων μεταξύ της πλατφόρμας SAGRI και των θεσμικών ιστοτόπων τους, έτσι ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση.


Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης |M9
M19 |M19
Επικεφαλής Οργανισμός |P2-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ EUROTRAINING

Πακέτο εργασιών No. 5: Παράδοση μαθημάτων και πιλοτική δοκιμή.

Οι

κύριοι στόχοι του Πακέτου Εργασιών 5 είναι η παράδοση, η πιλοτική δοκιμή, η αξιολόγηση και η αναθεώρηση του προγράμματος κατάρτισης στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Το υλικό κατάρτισης και αξιολόγησης που αναπτύχθηκε στο Πακέτο Εργασιών 3 θα αξιοποιηθεί και θα αναθεωρηθεί. Στο τέλος αυτού του Πακέτου Εργασιών, αναμένεται να εκπαιδευθούν 1500 εργαζόμενοι στην γεωργία. Ορόσημα του Πακέτου Εργασιών 5 : • Εκπαιδευτικά σεμινάρια για γεωπόνους. • Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους αγρότες.


Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης |M19
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης |M36
Επικεφαλής Οργανισμός |P6-REGIBIO

Πακέτο εργασιών No. 6: Διασφάλιση Ποιότητας.


Πρέπει

να εξασφαλίζεται η ποιότητα από i) Μια Επιτροπή Διασφάλισης της Ποιότητας που θα είναι υπεύθυνη για την έγκριση όλων των δημόσιων εγγράφων του SAGRI και άλλων παραδοτέων, ii) Ένα Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο θα συστηματοποιήσει όλες τις δραστηριότητες διασφάλισης της ποιότητας, παρακολούθησης και αξιολόγησης, iii) Μια διαδικασία ελέγχου ποιότητας που διασφαλίζει τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας. Η διασφάλιση της ποιότητας του ανεπτυγμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου του έργου SAGRI θα διαφοροποιηθεί από τη διασφάλιση της ποιότητας των συνολικών αποτελεσμάτων του έργου. Η διασφάλιση της ποιότητας της επίτευξης των αποτελεσμάτων των Πακέτων Εργασίας 3 και 5 θα βασιστεί στο EQAVET.

Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης |M2
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης |M36
Επικεφαλής Οργανισμός |P8- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ BASILICATA

Πακέτο εργασιών No. 7: Αξιολόγηση.

Ο

κύριος στόχος του Πακέτου Εργασιών αξιολόγησης είναι η συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του έργου και η διασφάλιση ότι ανταποκρίνεται στους προτεινόμενους στόχους και επιτυγχάνει τα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί καθ 'όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα είναι τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική.


Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης |M2
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης |M36
Επικεφαλής Οργανισμός |P1-ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πακέτο εργασιών No. 8: Διάδοση.

Η Διάδοση

θα είναι μια στοχευμένη και συστηματική διαδικασία που δεν θα αφεθεί για το τέλος του έργου. Σκοπεύει να: - Μεταφέρει τη γνώση στους συμμετέχοντες-τελικούς χρήστες. - Προσδιορίσει και να στοχεύσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε διαφορετικά γεωγραφικά επίπεδα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, Ευρωπαϊκά). - Διαδώσει τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των έργων και ιδίως τις ενότητες και τα μαθήματα κατάρτισης του SAGRI στο ευρύτερο δυνατό κοινό μέσω στοχοθετημένων δράσεων. - Να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του έργου αυτού για την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, ιδίως μέσω δράσεων που απευθύνονται στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Η κοινοπραξία θα συμφωνήσει σε ένα λεπτομερές σχέδιο διάδοσης κατά τον 6ο μήνα, μετά την έναρξη του έργου. Το σχέδιο διάδοσης για τις συμμετέχουσες χώρες θα προσδιορίσει τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους / στρατηγικούς εταίρους τους οποίους θα στοχεύσει αυτό το έργο καθώς και τα περιοδικά / τις δημοσιεύσεις και τα συνέδρια / εργαστήρια στα οποία θα συμμετάσχουν οι εταίροι για τη διάδοση και προώθηση αυτού του σχεδίου. Επιπλέον, θα διοργανωθεί μια διάσκεψη διάδοσης (μαζί με την τελική συνάντηση για το έργο), προκειμένου να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των έργων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.


Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης |M1
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης |M36
Επικεφαλής Οργανισμός |P10-Confagricoltura

Πακέτο εργασιών No. 9: Ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη

θα: - εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των κύριων αποτελεσμάτων του έργου μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού εκμετάλλευσης, - εντοπίσει τα εμπόδια που ενδέχεται να εμποδίσουν την επιτυχή ανάπτυξη των ενδιαφερομένων, ιδίως των εργαζομένων στην γεωργία και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, - προσφέρει τη συνεχή προσαρμογή του σχεδίου κατάρτισης ώστε να ταιριάζει τόσο με τις νέες δεξιότητες όσο και με τις νέες προκλήσεις στις ανάγκες μάθησης των εργαζομένων στη γεωργία, - εξασφαλίσει την εξέλιξη της εικονικής κοινότητας του SAGRI, μετά το τέλος του έργου, με τη συμμετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, the end-users, των αγροτών και άλλων ενδιαφερομένων.


Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης |M30
Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης |M36
Επικεφαλής Οργανισμός |P7-CAP